Paylaş •  

 

Flokülant

FLOKÜLANT MOLEKÜL YAPISI
Flokülant-Ambalaj-ve-Depo
FLOKÜLANT AMBALAJ 25 Kg

Flokülantların Kullanım Amacı Nedir?

Flokülant, heterojen çözelti içerisindeki yüklü küçük parcacıklar, polimerin yük gruplarına doğru çekilmektedir. Bu sayede birleşerek daha büyük bir flok meydana gelmektedir. Bu işlem ile çözelti içerisinde çökelmeler meydana gelmektedir. Flokülasyon işleminin amacı çöktürmedir.

Flokülant Nedir?

Flokülantlar, atık suların arıtılması amacıyla kullanılan farklı fonksiyonel gruplara sahip yüksek moleküllü maddelerdir. Flokülantlar polimer yapısındadır.

Dünya çapında mevcut olarak kullanılan flokülantlar, sentetik organim flokülantlardır. Ama yaklaşık 30 yıldır. Biyoflokülantlar üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Flokülantlar 2’ye ayrılmaktadır.

İnorganik Flokülantlar ve Organik Flokülantlar.

Flokülantların Çalışma Prensibi Nasıldır?

Flokülasyon işlemi yapılacak heterojen çözelti içerisinde, tek bir çeşit yük grubu mevcut değildir. Bir birinden farklı yüklü partiküller bulunmaktadır. Bunlar; Anyonik, Katyonik veya İyonik olmayabilirler. Bunun için flokulantlar hem anyonik hem katyonik hem de iyonik olmayan polimer yapıları gereklidir.

Bunun nedeni? Parçacıklar ve polimer yapı arasında uygun bir bağ oluşturmaktır. Buradaki en önemli husus, yükün niteliği ile birlikte, molekülün üzerinde bulunan yük dağılımı ve Polimerin uzunluğu da çok önem arz etmektedir.

Flokülantların istediğimiz çalışma düzeyine gelebilmesi için(pH düzeyi) Asit ve Baz eklemesi yapılabilmektedir.

Flokülantlar’ın seçimi yapılırken, anyonik, katyonik ve iyonik olmayan çöktürücü polielektrolitler kullanılabilir.

Flokülasyon, esas olarak ya bir köprüleme yada bir yama mekanizması olarak polielektrolitlerle (anyonik, katyonik ve amfolitik) asılı parçacıkların birikmesidir.

Buradaki flokülasyon uygulamalarında, köprüleme ile destabilizasyon bir polimer zincirinin birden fazla parçacığı bir birine bağladığında adsorbsiyon yapar. Bir polimer molekülü bir kolloidal parçacık ile temas ettiğinde, polimer üzerinde bağlı olan partiküllerin üzerinde bulunan bazı reaktif gruplar parçacık yüzeyinde yer alır ve molekülün diğer kısımlarını çözelti içerisine bırakır.

Flokülasyondaki ana amaç, polimerin bir köprü görevi üstlendiği parçacık-polimer-parçacık agregası oluşturulur.

Flokülasyon sistemlerinde, son yıllar içerisinde katı-sıvı ayrıştırmadaki en büyük avantajlardan biri küçük miktarda (ppm düzeyinde) eklendiğinde bile çözelti içerisinde bulunan pıhtıları bağlamak için yeterli yeteneklere sahip organik polimerlerin geliştirilmesidir.

Flokülantlar’ın uygulanmasında, etkili köprüleme işlemi yapılabilirse netice alınabilir. Flokülantın en uygun çalışma sistemi, adsorbe edilmiş polimerlerin parçacık yüzeyinden diğer parçacıklara yapışabilecek kadar uzağa uzanmasını ve ayrıca genişletilmiş bölümlerin adsorbsiyonu için bazı serbest yüzeylerin varlığını gerektirmektedir.

Bu durumda ki flokülasyon işleminde fazla flokülant eklenir ve emilirse parçacıkların yüzey doygunluğu ile yeniden sabitlenir. Ve sterik olarak yeniden sabitlenir.

Flokülant Türleri Nelerdir?

Bu flokülantlar 2 ye ayrılmaktadır. Bunlar;

Sentetik Organik Flokülantlardır; Bu toplayıcılar, akril amid, akrilik asit, diallil dimetil amonyum klorür(DADMAC), stiren sülfonik asit vb monomerlerin varlığında oluşur.

Doğal Organik Flokülantlar; Nişasta, selülöz,  doğal zamklar ve müsilajlar ve bunların türevleri gibi polimerlere dayanır.

Bir polimerdeki monomer iyonlaşabilir gruplar içeriyorsa(Karboksil, Amino, Sülfonik Vb) bu polimer polielektrolit olarak adlandırılır.

Yüke bağlı olarak bir topaklayıcı 4 gruba ayrılır. Bunlar iyonik olmayan, anyonik, katyonik ve amfolitik olarak adlandırılır.

Atık Su Arıtma Sistemlerinde Hangi Flokülantlar Kullanılır?

Her bir flokülantın kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Ve yüzlerce flokülant türü bulunmaktadır. Bunun seçimi tamamen laboratuvar çalışmalarına dayalıdır.

Bu gibi işlemlerde doğru flokülant türünün belirlenmesi için öncelikle çözelti suyunun ve çözelti içerisindeki katı partiküllerin analizleri yapılmalıdır. Buradan elde edilen verilere göre flokülant seçimi yapılır. Ve bu sürdürülebilir bir işlemdir. Flokülantın belirlenmiş olması flokülasyon işleminin kusursuz olacağı anlamına gelmemektedir.

Flokülasyon işlemlerinde sürdürülebilir işlem sağlıklı olacaktır. Çünkü kullanılan suyun yapısı değişmiş olabilir. Kullanılan malzemenin yapısı değişmiş olabilir. Bunun sonucunda kullanılması gereken flokülant da ona göre uygun seçilmelidir.

Ayrıca flokülasyon işleminin en uygun şekilde çalışması için dozaj parametrelerinin de doğru şekilde uygulanması gerekmektedir.

Taşocaklarındaki Atık Su Arıtma Sistemlerinde Flokülant Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Ocaklarda çıkarılan taşların işlenmesi sırasında atık sular oluşmaktadır. Bu atık sular çalışma alanında ya tekrar kullanılır ya da su ortamına deşarj edilir. Deşarj işlemi gerçekleşmeden önce atık su içerisindeki katı maddeler atık su içerisinde çıkarılmalıdır. Bunun için atık suyun içerisinde bulunan katı madde yapısına göre bazı topaklayıcılar kullanılır. Bu topaklayıcılar katı maddenin yapısına göre tercih edilir.

Atık su içerisindeki taneciklerin yapısından kaynaklı, atık su içerisinde çökme süresi uzun sürmektedir. Bundan dolayı bu atık suların çöktürülmesi için büyük çöktürme havuzlarına ihtiyaç vardır. Atık su içerisindeki ince taneciklerin çökme süresini kısaltmak ve çöktürme havuzlarının verimini artırmak için organik polimerler (topaklaştırıcı) eklenmesi gerekmektedir.

Çöktürme havuzlarında kullanılacak topaklaştırıcıların seçimi çöktürülecek maddenin yapısına bağlıdır. Mermer yapısında taneciklerin olduğu havuzlarda anyonik flokülant (polielektrolit) granit ve bazalt olan çöktürme havuzlarında katyonik flokülant (polielektrolit) kullanılmaktadır.

Tabi bu çöktürme işlemlerinde seçilen flokulant’ın dozajı, süspansiyonun çökelme oranı ve havuzun netliğini de etkilemektedir.

Flokülantların Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Flokülasyon sistemlerinin uygulandığı sektörler, Metal Kaplama Sektörü, Kesimhaneler, Gıda Sektörü ve son olarak Tekstil Sektörüdür.
 • Flokülasyon, Tekstil sektöründe genellikle atık suların arıtılmasında kullanılmaktadır. Pıhtılaşma veya topaklanma genel endüstriyel atık suların arıtılması amacıyla kullanılabilmektedir. Lakin boyama, baskı ve arka tabakaların uygulanması ile daha konsantre çözeltilerin saflaştırılması verimliliği daha yüksektir.
 • Flokülantlar, et işleme, yağlar ve katı yağlar, kesimhaneler ve şeker arıtma sistemleri de dahil olmak üzere gıda sektöründeki atık suyun arıtılmasında flokülant kullanılır.
 • Tank temizlemesinde ve tambur temizleme veya ambalaj temizliği sırasında ortaya çıkan atık suyun arıtılmasında kullanılmaktadır.
 • Flokülantlar, yağ alma banyolarının arıtılması işlemlerinde ve otomotiv endüstrisinde durulama sularının arıtılmasında kullanılır. Aynı zamanda buradaki uygulamada  fosfat giderilmesi ve metal çöktürmesi ile birleştirilmektedir.
 • Tanımı  ve  Kullanım  Alanları  : Çökeltme  havuzundan  alınan  fazla  aktif  çamurun  filtre  pres  veya  belt-preslere  pompalanması sırasında  çamur  hattına  katyonik polielektrolit  ilave  edilerek  çamurun  susuzlaştırılması sağlanır.
 • Katyonik  polielektolit  atıksu  arıtma  tesislerinin  çamur  susuzlaştırma  ünitelerinde  yaygın olarak  kullanılmaktadır. Santrifüj  dekantör,  belt  pres  veya  filtre  pres  ile  çamur  susuzlaştırma  yapılan  proseslerde statik  mikser  yardımı  karşım  haline  getirilen  flokülant,  basınçlı  çamur  hattına  dozlanmaktadır.
 • Katyonik  polielektrolit  ürününün  çalışma  prensibi  genel  olarak  sulu  çözelti  içindeki  polimer zinciri  ile  askıda  katı  halde  bulunan  katı  parçacıkların  elektriksel  yükleri  arasında  iyon değişmesine  dayanır. Katı  parçacıkların  kararlı  yapıları  bozulur  ve  bu  da  koagülasyon  yada flokülasyona  yol  açar.
 • Katyonik  polielektrolitler  %0.05  ila  %0.5  arasında  seyreltilir.  Hazırlama  çözeltisi  genelde  %0.1 olarak,  orijinal  ürünün  karıştırma  esnasında  suya  eklenmesi  sonucu  hazırlanır. Susuzlaştırılacak  çamurun  karakteristikleri  değişik  olduğundan  uygulanacak  dozajlar laboratuvar  ortamında  jar  testi  ve  işletme  denemeleri  sonucu  belirlenir.

Diğer Kullanım Alanları

 • Katyonik polielektorlit, Atık  su  arıtma  sistemlerinde  floklaşmayı  sağlamak  amacıyla  kullanılan  polielektrolitler, anyonik  ve  katyonik  polielektrot’lar  olarak  iki  ana  gruba  ayrılmaktadırlar.
 • Noniyonik polielektrolitler  olmasına  rağmen  pek  kullanılmamaktadır.
 • Genelde  anyonik  polielektrolitler kimyasal  arıtma  tesislerinde  atık  suda  bulunan  partüküllerin  birleştirilerek  çöktürülmesini sağlamaktadır.
 • Katyonik  polielektrolitler  ise  biyolojik  ağırlıklı  su  arıtma  tesislerinde  oluşturulacak  flokların yüzdürülmesi  veya  tüm  arıtma  tesislerinden  çıkan  atık  çamurların  susuzlaştırılması  sırasında verimi  arttırmak  için  kullanılır.
 • Temel  olarak  bu  prensiplerde  kullanılan  polielektrolitlerin muhtelif  çeşitleri  vardır.  Atık  su  sistemleri  için  gerekli  jar  testlerinin  uzmanlarca  yapılarak sisteme  uygun  polielektrolit’in  seçilerek  sistemde  en  uygun  kullanımın  yapılması  mutlaka şarttır. Bunun  neticesinde  arıtma  sisteminin  sağlıklı  ve  verimli  çalışması  sağlanabilir.
 • Katyonik  polielektrolit,  anyonik  formundan  farklı  olarak  genellikle  biyolojik  arıtma  tesislerinin fazla  aktif  çamurlarında  kullanılır.  Çökeltme  havuzundan  alınan  fazla  aktif  çamurun  filtre  pres veya  belt-preslere  pompalanması  sırasında  çamur  hattına  katyonik  polielektrolit  ilave edilerek çamurun  susuzlaştırılması  sağlanır.

Flokülant Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Flokülantların üretimi, uygulanması çok yüksek spesifik bilgi ve uzmanlık gerektiren Kimyasallardır.

Flokülant fiyatları, flokülant üreticisinin yapmış olduğu çalışmalara bağlı olarak değişmektedir. Bir polimer üreticisi, istediği gibi akrilik polimer fiyatı ile oynayabilir. Buradaki önemli husus, kullanılan flokülant’ın etki düzeyidir.

Yani şöyle, belirli bir miktar atık suya uygulama yapmak için kullanılan flokülant miktarının etki düzeyidir. Şayet düşük miktar ile etki düzeyi yüksek olan flokülant tercih edilirse poliakrilamid fiyatları alıcı açısından yüksek olacaktır.

Buradaki flokülant fiyatını etkileyen bir başka radikal unsur ise, flokülantların konsantrasyonudur. Eğer satın alınan akrilik polimer konsantrasyonu yüksek ise flokülant fiyatı bir başka ürüne göre yüksek olacaktır.

Flokülantlar genellikle Danışmanlık hizmeti ile birlikte, flokülasyon konusunda danışmanlık hizmeti alınan firma tarafından işyerine sağlanmaktadır. Çünkü; Flokülasyon işlemleri bir nevi tedavi surecidir. Bu süreçte ilgili proseste sürekli kontrol ve tetkik gereklidir. Aksi durumda çok büyük problemlere neden olabilir.

Flokülant fiyatları, toptan flokülant satışı yapan firmalar tarafından piyasaya tutundurulur. Toptan flokülant satışı yapan firmalar genellikle çok azdır. Burada bu kimyasal maddelerin toptan satışını yapan firmalar yüksek miktarda bağlantılar ile piyasanın talebini karşılamaktadır.

Flokülant fiyatı aslında çok önemli değildir. Önemli olan sistemin problemini çözmek ve ona göre tedavi uygulamaktır. Yani önemli olan flokülasyon sisteminin işletilmesidir.

Flokülant Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.